DOWNLOADS2020-11-20T10:54:32+01:00

Interessante links

PayOk

Het WAS-proof keurmerk

De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de keten op het voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Omdat de (hoofd)opdrachtgever verantwoordelijk is voor de beloning in de hele keten geeft de toetsing door PayOK een goed inzicht in de risico’s die de ()hoofdopdrachtgever loopt. Door te eisen dat alle bedrijven in de keten PayOK gecertificeerd zijn, wordt het risico op claims in het kader van onjuiste betaling in de keten geminimaliseerd.

PayOK heeft als belangrijkste speerpunten:

  • Beperken aansprakelijkheid van (hoofd)opdrachtgevers voor alle in de WAS genoemde elementen zoals bijvoorbeeld betaling van het juiste loon
  • Voorkomen hoge boetes voor (hoofd)opdrachtgevers voor het werken in de keten van mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen
  • Beheer PayOK-norm
  • Beheer van een openbaar register van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen
  • Het periodiek laten uitvoeren van inspecties door inspectie-instellingen volgens een uniforme werkwijze
  • Bevorderen van certificatie van ondernemingen zodat zij zich in positieve zin kunnen onderscheiden van niet-gecertificeerde ondernemingen
  • Promoten gebruik van het PayOK-keurmerk door (hoofd)opdrachtgevers en andere bedrijven in de keten

Voor meer informatie klik hier.  of bekijk het PayOK Certificaat

NEN 4400-01

De NEN 4400-1 norm is het nieuwe keurmerk voor de uitzendbranche. Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming; er wordt gekeken of een uitzendonderneming voldoet aan zijn verplichtingen uit arbeid. Met verplichtingen uit arbeid wordt in deze norm bedoeld: de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de belastingdienst, het UWV en andere overheidsinstanties te beperken. De NEN 4400-1 norm stelt hoge eisen aan uitzendbureaus en beperkt daarmee de risico’s voor inleners. De NEN 4400-1 norm is te vinden op de website van de Stichting Normering Arbeid.

Klik hier voor de Verklaring registratie NEN 4400-1

VCU

De Veiligheid Checklist Uitzendorganisaties is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA– gecertificeerde bedrijven.

Bij die bedrijven worden werkzaamheden uitgevoerd met verhoogd risico. Vaak zijn dat constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken, werkplaatsen en bij installaties.

Klik hier voor het Jenz VCU Certificaat


VCA

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Deze norm is gericht op veiliger werken en het verminderen van het aantal ongevallen. Met de checklist, eigenlijk een veelzijdig programma, worden dienstverlenende bedrijven getoetst op hun veiligheidsbeheerssysteem.

Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

Klik hier voor het Jenz VCA Certificaat

 

World-Class Workplace Keurmerk

World-Class Workplace kent keurmerk toe aan Jenz People op 25 mei 2020. Op basis van de werkgeversscore is Jenz People een World-class Workplace! De score ligt namelijk boven de Nederlandse benchmark en hiermee verdienen wij het keurmerk. Organisaties met een World-class Workplace keurmerk scoren boven het Nederlandse gemiddelde op goed werkgeverschap en wordt 100% gebaseerd op de beoordeling van jullie eigen medewerkers. De hoge betrokkenheid is ook gebleken uit de hoge respons, maar erg leuk om te zien dat dit ook terug te zien is vanuit de resultaten.

Jenz People staat voor de eigen mensen, werknemers en klanten. Het keurmerk laat zien waar wij voor staan. Kwaliteit, fijne werkomgeving en service.

Internationaal
World-Class Workplace is internationaal actief en bekend. Het principe is hetzelfde: een eerlijk keurmerk, gebaseerd op de mening van medewerkers.

Doe de test!

Persoonlijke gezondheidspeiling 
Doe de persoonlijke gezondheidspeiling. Uw gezondheid en energie wordt als belangrijke factor voor inzetbaarheid gezien. Met deze peiling kunt u kijken welke onderdelen van gezondheid goed voor elkaar zijn en aan welke punten u nog kunt werken.
Persoonlijke Gezondheidspeiling test 

Hoe gelukkig ben jij op je werk? Doe de test!
Gelukkig zijn op je werk is iets dat je voor een groot deel zelf in de hand hebt door hier regelmatig mee bezig te zijn, al dan niet samen met je collega’s. De  vragenlijst welke je kunt downloaden geeft je inzicht in hoe gelukkig je nu bent op je werk. Geef jezelf op alle drie de onderdelen een score op een schaal van 1-10 (waarbij 10 de hoogste score is). Je ziet dat er nu cijfers zijn ingevuld, wijzig deze naar je eigen inzicht. Dan zie je op de figuur rechts van de vragenlijst welke score je hebt.
Klik hier voor de Werkgeluk Scan

KIWA Verklaring ter beschikkingstelling

Ondernemers die een chauffeur nodig hebben kunnen daarvoor terecht bij uitzendbureaus die chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen dit. Een chauffeur heeft dan een ‘verklaring ter beschikkingstelling’ nodig. De chauffeur dient deze onderweg bij controle te kunnen tonen. Het uitzendbureau verstrekt deze verklaring.

Beschikking Kiwa Jenz People klik hier

 

NBBU

Belangenbehartiger voor bijna 1200 uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere flexorganisaties

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. De NBBU maakt een sterke groei door van 360 leden in 2006 tot bijna 1.200 leden nu. Daarmee vertegenwoordigt de NBBU meer dan een kwart van de uitzendbranche.

NBBU_Certificaat CAO en Anti-discriminatie 19-02-2019.

 

VSB

De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven bestaat dit jaar 40 jaar. Vier decennia waarin de onderwerpen veiligheid en kwaliteit voortdurend centraal hebben gestaan. Het heeft ervoor gezorgd dat de VSB tegenwoordig wordt gezien als dé specialist en vraagbaak voor het veilig werken op hoogte.

Begonnen als Vereniging van Steigerbedrijven breidde het werkveld zich snel uit naar andere disciplines en arbeidsmiddelen waarmee op hoogte wordt gewerkt. Eerst met de hoogwerkbedrijven later gevolgd door de betonbekistingbedrijven. Tegenwoordig bestaat de vereniging uit montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven die vanuit drie verenigingssecties het complete scala van arbeidsmiddelen en producten leveren. Van stalen steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, hoogwerkers, hangbruginstallaties, betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en gevelonderhoudsinstallaties.

https://www.vsbnetwerk.nl/


VSB Waarborgregeling

Op initiatief van de leden van de VSB is in 2000 gestart met het ontwikkelen van de Waarborgregeling VSB. In opdracht van de VSB werd door onder meer FME Advocaten, in afstemming met de Raad van Arbitrage voor de Bouw en verzekeringsdeskundigen, naar een procedure gezocht waarbij meer inhoud kon worden gegeven aan het lidmaatschap van de VSB.

Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SBB erkent en begeleidt leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Ecabo maakt afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen of een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. SBB adviseert de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

 

Jenz People gecertificeerd
100% vakmanschap
Top!